Activitats /

h

La Coordinadora s'integra al Consell de Cultura d'Alcoi

El Consell de Cultura d'Alcoi va ser presentat en un acte públic, com un òrgan municipal constituït per al desenvolupament i aplicació d'una política cultural participativa a partir de la relació de diferents agents i col·lectius culturals, entès com un instrument d’assessorament, de disseny, d’avaluació i de creació artística.

El Consell té com a objectiu general ordenar, regular i prioritzar les metes de l'acció cultural de la ciutat d'Alcoi i la seua relació amb l'acció de la resta dels agents culturals, col·lectius i entitats de la cultura alcoiana i amb els destinataris del servei públic de cultura.

Les atribucions del Consell de Cultura són: 

a) Actuar com a òrgan consultiu i d'assessorament en les actuacions i decisions que haja d'adoptar la Regidoria de Cultura i l'Ajuntament d'Alcoi, en l'exercici de les seues competències en matèria cultural i patrimonial.

b) Fomentar i canalitzar la participació de les persones i dels diferents sectors socials i també de les diverses associacions.

c) Potenciar i donar suport a la creació i la difusió artístiques al municipi, en totes les seues manifestacions i projectar-la a nivell nacional i internacional.

d) Proposar les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat de la ciutadania en l'accés a la cultura, tot posant l’èmfasi en l'equitativa distribució de totes les seues manifestacions en els barris i partides.

e) Fomentar les manifestacions culturals pròpies de l'àmbit territorial de la seua competència, tot parant especial esment a la promoció i normalització de les manifestacions en valencià.

f) Participar en l'elaboració d'informes i plans a proposta de la Regidoria i/o el Ple de l'Ajuntament, com ara els plans estratègics en matèria cultural i patrimonial.

g) Proposar les mesures necessàries per a promoure, identificar, protegir i preservar el patrimoni cultural d'Alcoi.

h) Vetlar pel compliment de les Bones Pràctiques en termes d'equitat i respecte en la presa de decisions i la posada en marxa dels programes.

i) Fomentar i canalitzar la participació i les propostes en matèria de mecenatge.

Les comissions tindran com a comesa principal arreplegar les aspiracions, propostes, idees i suggeriments de la ciutadania per sotmetre-les al Ple de l'Ajuntament o a la Regidoria de Cultura.

S'han creat cinc comissions: 

  1. Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny
  2. Comissió d’Arts Escèniques
  3. Comissió d’Audiovisuals i Música
  4. Comissió de Lletres i Literatura
  5. Comissió de Patrimoni Material i Immaterial

Compartir:

Calaix
  • Unión Alcoyana
  • Som Trobada
  • Escola valenciana. Federació d'associacions per la llengua.